Βελτίωση της υγείας του εδάφους

Πολλές πρακτικές της συμβατικής γεωργίας έχουν συμβάλει στη μείωση της υγείας του εδάφους τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το υπέδαφος είναι ένας πολύτιμος πόρος, που χρειάζεται προστασία για να στηρίξει μακροπρόθεσμα την παραγωγική γεωργία.

Η μείωση των συνθετικών χημικών εισροών και η υποστήριξη της βιολογίας του εδάφους είναι ένα μέσο για τη μείωση της μείωσης της υγείας του εδάφους.

Agri Sciences Biologicals λύσεις για τη στήριξη της υγείας του εδάφους

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Agri Sciences Biologicals λύσεις για τη στήριξη της υγείας του εδάφους

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία