Δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Σε όλο τον κόσμο, καταβάλλονται προσπάθειες για να κινηθούμε προς μια πιο κυκλική οικονομία, να εξαλείψουμε τα απόβλητα και να υποστηρίξουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Προσπαθούμε να προμηθεύουμε πρώτες ύλες και να αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα με τρόπο που να μειώνει τα απόβλητα που προκύπτουν από τη γεωργική παραγωγή. Αποτελεί μία από τις ιδρυτικές μας αρχές και τον πυρήνα των βασικών μας αξιών.

Agri Sciences Biologicals λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας:

Agri Sciences Biologicals λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Agri Sciences Biologicals λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία