Υποστήριξη της ανθοφορίας και της καρποφορίας

Η αποβολή των ανθέων και των καρπών είναι ένα συνηθισμένο φυσικό φαινόμενο, αλλά αυξάνεται σε περιόδους στρες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες απώλειες στην απόδοση της περιόδου.

Λύσεις της Agri Sciences Biologicals για την υποστήριξη της υγιούς ανθοφορίας και καρποφορίας

Προ-σπορά

Επεξεργασία σπόρων

Σπορά

Ίδρυση

Βλαστική ανάπτυξη

Προ-ανθοφορία

Ανθισμένο

Καρποφορία

Ωρίμανση/
Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Λύσεις της Agri Sciences Biologicals για την υποστήριξη της υγιούς ανθοφορίας και καρποφορίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Προ-σπορά- 2- Επεξεργασία σπόρων- 3 – Σπορά- 4- Εγκατάσταση, 5 – Βλαστική ανάπτυξη- 6 – Προ-ανθοφορία- 7 – Ανθοφορία- 8- Καρποφορία- 9 – Μαδήματα/Ωρίμανση

Υπόμνημα

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

Καλύτερος συγχρονισμός για την επίτευξη των επιθυμητών λύσεων

Δεν είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή για αυτή τη λύση

Στοχευμένες λύσεις πλήρους περιόδου

Συνολικά
Χρονοδιαγράμματα

Ποιότητα
Παραγωγή

Αβιοτικό στρες

Κυκλική οικονομία

Άνθηση & καρποφορία